js6666金沙登录入口-首页(欢迎您)

行政思政

类别

姓名

岗位职责

电话

邮箱

行政

孙莉

党政办主任

64253159

sunli@ecust.edu.cn

费妮娜

党政办副主任

64253159

feinn@ecust.edu.cn

梅海东

党务秘书兼组织员

64252421

meihaidong@ecust.edu.cn

李玉

组织员

64252421

liyu2018@ecust.edu.cn

王伟

综合管理

64253334

angelziqian@163.com

仇上

教学秘书、教务负责人

64253077

qiushang@ecust.edu.cn

高为民

本科教务

33612292

wmgao@ecust.edu.cn

吴庆萍

本科教务

33612292

lgyjiaowu@ecust.edu.cn

顾玫

本科教务

64252334

gumei@ecust.edu.cn

李杨

研究生招生

64252359

liyanglucky@ecust.edu.cn

王婧

研究生培养

64253334

jingwang@ecust.edu.cn

吴玉榕

研究生学位

64252359

wuyurong@ecust.edu.cn

叶晓明

综合管理


yexiaoming@ecust.edu.cn

思政

杨腊

研究生思政

33612071

yangla@ecust.edu.cn

于靖

研究生思政、就业

64253356

hgyb@ecust.edu.cn

强莉

团委书记

33612071

qiangliscu@163.com

周夏青

本科生思政、就业

64252354

zhouxq@ecust.edu.cn

姜贤武

本科生思政

33612071

jiang_xianwu@126.com

刘宗慧

本科生思政(2018级)

33612071

543227260@qq.com

阿曼

本科生思政(2019级)

64252547

aman@ecust.edu.cn

魏兵惠

本科生思政(2020级)

33612071

w18818206513@163.com

田梦

本科生思政(2020级)

33612071

tianmeng@ecust.edu.cn

郭佳龙

本科生思政(2021级)

33612071

guojialong@ecust.edu.cn

曹妙

本科生思政(2021级)

33612071

Mya@ecust.edu.cn